Skip to content

Vi reder ut bokföringstermer

När det kommer till ekonomi, bokföring och redovisning kan det kännas svårt att hålla ordning på vad som är vad. Att missuppfatta en term eller använda sig av fel terminologi kan leda till förvirring och onödiga fel. Här kommer en lista på några av de vanligaste termerna och dess förklaring:

Affärshändelse
En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som dokumenteras genom en så kallad verifikation i företagets bokföring.
Engelsk översättning: business transaction

Avkastning
Avkastning är ett lönsamhetsmått som visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan.
Då både vinst som kapitalbas kan definieras på olika sätt finns det flera sätt att ange avkastningen. Där de vanligaste måtten inkluderar avkastning på:

  • Investering
  • Investerat kapital
  • Eget kapital
  • Totalt kapital
  • Sysselsatt kapital samt
  • Operativt kapital


Engelsk översättning: return, yield

Avskrivningar
Avskrivning innebär att fördela kostnaden av en tillgång på dess ekonomiska livslängd. Det är dock endast anläggningstillgångar med en beräknad ekonomisk livslängd som kan avskrivas, till exempel röntgenmaskiner, tandläkarstolar och datorer. Till skillnad från anläggningstillgångar som konst då det inte beräknas minska i värde.
Engelsk översättning: depreciation

Balansrapport
Rapporten är en sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt.
Engelsk översättning: balance sheet

Balansräkning
Ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt. Räkningen består av företagets tillgångar, eget kapital samt skulder.
Engelsk översättning: balance sheet

Brutet räkenskapsår
Det kallas ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret.
Engelsk översättning: broken fiscal year

Direkt kostnad
Är en kostad som direkt kan härledas till en vara eller tjänst. De vanligaste direkta kostnaderna är till exempel löner och förbrukningsmaterial.
Engelsk översättning: direct cost

 

Muntra gör det enklare för dig att få full koll på klinikens ekonomi. Visste du även att du kan ge din redovisningsekonom en egen inloggning till Muntra med enbar tillgång till ekonomin? Ta reda på mer genom att: 

 

Kontakta oss!Eget kapital
Det är den summa som ägarna själva har satt in i företaget och utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital omfattar både startkapitalet och kapitaltillskott som tillkommit i efterhand. Det inkluderar även vinster som kvarstår efter utdelning.
Engelsk översättning: equity

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen som även inkluderar balans- och resultaträkning samt en revisionsberättelse.
Engelsk översättning: administration report

Immateriella tillgångar
Det är tillgångar i företaget som inte är fysiska föremål. Dessa inkluderar licensrättigheter, patent, varumärkesskydd och upphovsrätt.
Engelsk översättning: intangible assets

Ingående balans
Ingående balans visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår.
Engelsk översättning: ingoing balance

Ingående moms
Ingående moms är den moms för företaget betalar på köpta varor och tjänster.
Engelsk översättning: VAT receivable

Intäkt
Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst. Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts, till exempel efter patienten är färdigbehandlad.
Engelsk översättning: revenue

Inventarier
Tillgångar som är avsedda att användas i ett företag under en längre tid.
Engelsk översättning: Equipment

Kassaflöde
Kassaflödet är en sammanställning över in- och utbetalningar under en viss period. Man hade kunnat likna det vid ett flöde av pengar under en tidsperiod, vilket vanligtvis är ett räkenskapsår.
Engelsk översättning: cash flow

Kassalikviditet
Tillhör ett av nyckeltalen och avser att påvisa ett företags betalningsförmåga på kort sikt.
Engelsk översättning: quick ratio

Kostnad
Är en periodiserad utgift, vilket innebär att det är en utgift som redovisas i den period som den förbrukas. Man kan även beskriva det som värdet av förbrukade resurser under en viss period.
Engelsk översättning: cost eller expense

Kundfordran
Det uppstår när ett företag levererat en vara eller tjänst som ännu inte kunden eller i ert fall, patienten betalat för ännu. Vilket är något som ofta markeras genom att ge kunden/patienten en faktura.
Engelsk översättning: account receivable

Nettoomsättning
Nettoomsättningen utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt bunden till omsättningen. Nettoomsättningen är ett mått på hur ett företag presterar. Detta mått skall även anges i bokföringen.
Engelsk översättning: net sales / net turnover

Periodisering
Är en fördelning av intäkter och kostnader över en bokföringsperiod. Där intäkterna och kostnaderna bokförs på de perioder där de intjänats eller förbrukats.
Engelsk översättning: accural

Redovisning
Syftar till att dokumentera och sammanställa ett företags ekonomiska information. Till redovisningen hör företagets dagliga bokföring av affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning.
Engelsk översättning: accounting

Reskontra
En typ av databas för att samla all information kring fakturor, påminnelser och löner utifrån olika segment, till exempel kunder eller leverantörer.
Engelsk översättning: account ledger

Resultat
Visar om ett företag har gått med vinst eller förlust under givet räkenskapsår.
Engelsk översättning: net profit for the financial year / net income

Revision
Revision innebär att ett företags redovisning och företagsledning granskas av en oberoende part. Revisionen utförs av en revisor.
Engelsk översättning: audit

Räkenskapsår
Är den period som en verksamhets bokföring omfattar.
Engelsk översättning: fiscal year

Räntabilitet
Är ett lönsamhetsmått och visar på ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet. Man räknar ut räntabiliteten genom att ställa företagets resultat i relation till kapitalet.
Engelsk översättning: profitability

Soliditet
Visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Detta nyckeltal syftar bland annat till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt.
Engelsk översättning: equity ratio

Sysselsatt kapital
Den del av ett företags tillgångar som har lånats ut av antingen företagets ägare eller av långivare, så som banken. Företagets ägare får betalt för detta genom utdelning och banken erhåller ränta.
Engelsk översättning: return on capital employed

Tillgång
Tillgång kallas resurser som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Dessa delar upp i två grupper omsättningstillgångar, dit sådant som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel räknas. Sedan finns anläggninstillgångar, vilket innefattar sådant som företaget avser att inneha eller bruka, till exempel maskiner eller fastigheter.
Engelsk översättning: asset

Utgående balans
Utgående balans visar företagets tillgångar och skulder vid slutet av ett nytt räkenskapsår.
Engelsk översättning: closing balance

Utgående moms
Är den moms som läggs på försäljningspriset av varor och tjänster.
Engelsk översättning: output VAT

Verifikation
Verifikationer är underlag för poster i bokföringen. Varje affärshändelse skall ha en verifikation. Till dessa räknas till exempel kvitton och fakturor.
Engelsk översättning: verification

Vinstmarginal
Tillhör ett av nyckeltalen och berättar hur mycket av varje omsättningskrona som utgör vinst. Vinstmarginalen beräknas innan skatt.
Engelsk översättning: pretax profit margin

Årsredovisning
En sammanställning över av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovnisningen innehåller: balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelsen.
Engelsk översättning: annual accounts


Leave a Comment