Skip to content

Nytt lagförslag gällande estetiska kirurgiska ingrepp

Nya estetiska behandlingar

För drygt ett år sedan föreslog regeringen att kraven för skönhetsbehandlingar skulle skärpas. Lagförslaget är nu under granskning och föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Syftet med den nya lagen är främst att stärka patientsäkerheten. I dag finns nämligen inga krav på kompetens för den som ska utföra estetiska kirurgiska ingrepp eller injektionsbehandlingar. Det är detta som regeringen nu vill reglera.


Här är vad det nya lagförslaget innebär:

Endast legitimerade tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar som ex. botox och fillers. Även specialistutbildade sjuksköterskor under direkt uppsikt av specialistutbildad läkare.

Endast tandläkare med relevant specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.

Verksamheter där estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar utförs ska omfattas av Patientdatalagen (PdL), Patientsäkerhetslagen (PSL) och Patientskadelagen.

Verksamheter som utför estetiska behandlingar måste ha en patientförsäkring.

18 årsgräns införs för att genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.

Krav på betänketid samt samtycke.

Informationsskyldighet till patient gällande bl.a. risker och produkter.

Krav på lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge en god vård skärps.

Ny tillsynsmyndighet blir Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheter som tillhandahåller den här typen av behandlingar måste därför skriva in sig hos IVO.
Läs mer om detta här: https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmala-och-rapportera-som-yrkesverksam/anmal-ny-halso--och-sjukvardsverksamhet/


Starkt växande marknad

Under 2015 fanns 14.000 företag som sålde olika typer av kroppsbehandlingar i Sverige. Hur många skönhetsingrepp som görs vet man däremot inte eftersom det saknas statistik. Socialstyrelsen har kommit fram till att det görs ca. 64 000 behandlingar per år men siffran skulle kunna ligga på hundratusentals behandlingar, menar andra.

Konsumentverket har dock konstaterat en tillväxt på 20% per år, där denna utveckling framförallt är kopplat till stark tillväxt inom ickekirurgiska behandlingar som fillers, botox och laserbehandlingar.

Så vad kommer att hända när många verksamheter som tidigare kunnat utföra dessa behandlingar inte längre får göra det?


Vi på Muntra tror att:

En stor del av denna efterfrågan kommer rikta sig mot tandkliniker. Utbudet, dvs andelen företag som erbjuder tjänsten kommer att minska. Men efterfrågan kommer fortsätta att vara densamma som idag.

Priset kommer att öka till följd av att utbudet minskar i förhållande till efterfrågan. För att kunna hantera efterfrågan kommer nya tjänster och produkter att utvecklas för att effektivisera arbetsflödet på kliniker.


Använd Muntra för att journalföra estetiska behandlingar

Idag tillämpar många skönhetsbolag alternativa tjänster för hantering av personuppgifter. Dessa personuppgifter kommer att börja klassas som patientdata. Vilket då omfattas av Patientdatalagen (PdL).

Detta innebär att dokumentation blir journalföring, och dokumentation/journalföring måste göras i ett legitimt journalsystem. T.ex. tillkommer krav på att systemet ska vara CE-märkt och uppfylla andra regulatoriska krav vad gäller informationssäkerhet, kvalitetsefterlevnad, riskhantering m.m.


Behöver du nytt journalsystem?
Muntra har idag många användare inom skönhetssegmentet. Vid intresse av att övergå till Muntras journalsystem

Kontakta oss!Vill du börja erbjuda estetiska injektionsbehandlingar?

Här har vi länkat till några av de organisationer som erbjuder utbildning inom området:

MyBeauty Academy
https://www.mybeautyacademy.se/

Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige
http://rebs.se/

Derma Medical
https://dermamedical.se/

Forma Vita Academy - FVA
https://www.formavitacademy.se/

Leave a Comment