Skip to content

En fråga, fem svar: Försäkringskassans hantering av delbetalningar


Delbetalningar och efterhandskontroller, har du koll på kraven på din tandklinik från Försäkringskassan?

Huruvida patienten betalat sin del av tandvårdskostnaden blir allt oftare ett föremål för utredning.

Vid en efterhandskontroll förväntas det finnas väl dokumenterad information kring detta.

Här reder Muntra ut vad din tandklinik bör tänka på i samband med delbetalningar.


** Disclaimer: Muntra tillhandahåller ej juridisk, medicinsk eller finansiell rådgivning. Denna artikel är tänkt endast som tips för klinikens hantering av ersättningskrav och patientfakturering.


Allt fler tandkliniker erbjuder delbetalningar till patienter

Delbetalningar blir allt vanligare inom tandvården. Konsumentföretag såsom Klarna har påverkat konsumenternas beteenden.

Delfinansiering av köp blir därför vanligare.

Samtidigt vill tandklinikerna ofta erbjuda sina patienter god service med många olika betalningsalternativ för patienten.

Socioekonomiskt utsatta patienter i tandvården är ofta föremål för debatt. T.ex. hur god tandvård ska möjliggöras för alla medborgare.

Avbetalningsplaner och delfinansiering är ofta avgörande för att patienter med sämre ekonomiska förutsättningar ska kunna genomföra sin behandling.

Somliga har helt enkelt inte möjligheten att betala för hela behandlingen direkt.

I takt med att allt fler kliniker erbjuder sina patienter delbetalning, blir inte helt oväntat detta ett föremål som undersöks allt oftare i samband med efterhandskontroller.

Patientens kostnad, en grundprincip för ersättning

Försäkringskassan har en viktig grundprincip:

“Det statliga tandvårdsstödet ersätter en del av patientens kostnad. Hur stor tandvårdsersättningen blir beror därför bland annat på vilket pris vårdgivaren har avtalat med patienten” - enligt 2 kap. 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (“STL”).

Med andra ord: patienten ska betala sin del av tandvårdskostnaden för att tandvården ska vara ersättningsberättigande.

Vid en efterhandskontroll ska tandkliniken kunna bevisa patientens kostnad. T.ex genom att skicka in bokföringsunderlag.

Om tandkliniken inte kan det, eller om kostnaden inte stämmer, kan Försäkringskassan kräva tillbaka tandvårdsersättningen som har betalats ut.

Vad tittar Försäkringskassan på vid kontroll av en delbetalning?

I korthet behöver din tandklinik dokumentera följande när du har kommit överens med patienten om en delbetalning/avbetalningsplan:

Vilken tandvårdsbehandling som delbetalningen avser

Villkoren för hur delbetalningen ska ske

Ett enkelt exempel på underlag är ett kostnadsförslag/terapiplan och ett avtal för delbetalning.

Vad gäller det sistnämnda, hur delbetalningen ska ske kan vara dokumenterat i patientjournalen eller i ett separat avtal.

Det finns i samband med detta två vanliga fallgropar:

1: Avtal för delbetalning har dokumenterats i efterhand

Det är av stor vikt och betydelse att tandkliniken kan bevisa att avtalet har ingåtts innan tandvården och patientkostnader bokförts.

Förvaltningsrätten i Umeå konstaterade den 2 februari 2017, i mål nummer 1611-16, att ett avtal som ingåtts sex månader efter utförd behandling inte bevisade att patienten haft en kostnad.

2: Att patienten inte betalar enligt plan

Ifall patienten inte har betalat till kliniken enligt överenskommelse behöver tandkliniken kunna bevisa att det funnits en avsikt för detta. T.ex. genom att bevisa att beloppet är bokfört som en utestående kundfordran eller kundförlust för året i fråga.

Det finns även fall där återkrav har skett i samband med att tandkliniken inte gjort sitt yttersta för att säkerställa att patienten ska betala enligt avtalet. T.ex. genom att skicka påminnelser, inkasso och slutligen till Kronofogden.

Hur ska tandkliniken arbeta med delbetalningar?

Bevisbördan (skyldighet att presentera bevis) hamnar vid efterhandskontroll på tandkliniken.

Därför bör tandkliniken arbeta på ett systematiskt sätt för att få rätt dokumentation.

Muntras råd: investera tid i förebyggande syfte för att kunna spara tid vid framtida efterhandskontroller.

Muntras förslag är att tandkliniken ska införa en rutin i samband med att man utfärdar ett kostnadsförslag. Att alltid börja med att fråga patienten hur de har för avsikt att betala för behandlingen.

Tips för att förenkla tandklinikens arbete:

1) Ingå ett avtal med ett factoringföretaget:

Ett bra alternativ vad gäller delbetalningar är att upphandla tjänsten via ett externt bolag.

Några tips på sådana bolag är exempelvis Payzmart och Klarna.

Här kan tandkliniken hänvisa till ett generiskt avtal vid efterhandskontroller och därigenom bevisa att ett avtal ingåtts med patienten.

Med andra ord får tandkliniken tillräckligt dokumentation genom att överlåta fakturan till en tredje part.

Överlåter tandkliniken även fakturan/delbetalningen utan sk. “regressrätt” övergår även kreditrisken på tredje part.

Då blir bevisbördan (huruvida patienten har betalat) enklare, eftersom tandkliniken kan hänvisa till ett generiskt avtal med den tredje parten.

2) Upprätta en daganteckningsmall för delbetalningar:

I många tandklinikers kvalitetsarbete ingår ofta daganteckningar.

Här vill man säkra att alla anställda på tandkliniken dokumenterar information på ett visst sätt.

Jobbar din klinik med daganteckningsmallar/fraser så rekommenderar vi att lägga till en rad som påminner behandlaren att dokumentera huruvida ett avtal kring delbetalning har ingåtts.

3) Ingå inte muntliga överenskommelser:

Ibland dokumenteras det i daganteckningar att ett muntligt avtal kring avbetalning har ingåtts med patienten.

Detta är inte fel. En muntlig överenskommelse är lika giltig som en skriftlig överenskommelse.

Problemet med en muntlig överenskommelse är att det är svårt att bevisa vad som faktiskt avtalats.

Återigen bevisbördan ligger på tandkliniken. Dvs. alla otydligheter och motsägelser tillfaller tandkliniken att bevisa och styrka.

Varför Muntra enbart kan rekommendera skriftliga överenskommelser.

Leave a Comment